Ποιειν Και Πραττειν - create and do

"Poeta macehual / Macehual (Common Folk) Poet" by Francisco X. Alarcón

 

A Poem for May 1 - International Workers' Day

The poem breathes the air of freedom and speaks about peace in a noble way. Francisco X. Alarcon has a way to go somewhere without using a trodden path, and therefore his home is borderless. Such poetry is like the imagination which lets anyone fling out into the sky thoughts. It is setting birds free to fly into the sky.

Hatto Fischer

(english version of Francisco X. Alarcon can be found below)

 

POETA MACEHUAL

 

por Francisco X. Alarcón

 

soy un poeta

macehual, seguidor

de mariposas

 

un trovador

sin corte, sin cuartel

que anda a pie

 

por los senderos

sin caminantes fuera

de los linderos

 

mi voz es flor,

canto silvestre libre

como el rocío

 

la Luna de abril

es mi madre del cielo

que me bendice

 

el río revuelto

que un huracán desata 

es hermano mío

 

soy un poeta

hacedor de versos

de vida y lluvia

 

sin otro templo

que la cima del monte

bajo el Sol

 

mi cara la hallo

en las caras y sonrisas

de mi gente

 

soy un poeta

macehual, seguidor

de mariposas

 

sin otro techo

que el cielo raso

lleno de estrellas

 

mi bandera es

blanca nube del cielo,

paloma de paz

 

el mundo entero

-ya sin fronteras- es

mi casa y solar

 

Macehual: término náhuatl (azteca) para la gente común que forma la mayoría del pueblo y cuya labor constituye el meollo vital de la sociedad.

 

© Francisco X. Alarcón                                 

1 de mayo de 2015

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

MACEHUAL (COMMON FOLK) POET

 

by Francisco X. Alarcón

 

I am a macehual 

poet, a follower

of butterflies

 

a troubadour  

with no court or quarter,

a hiker on foot

 

trekking paths with

no other walkers, beyond

well travelled ways

 

my voice is a flower,

a wild song free

like the dew

 

April’s Moon is

my mother blessing me

from the sky

 

the unruly river

a hurricane brings about

is my own brother

 

I am a poet,

a wordsmith of verses

for life and rain

 

with no other temple

than the mountain summit

under the Sun

 

I find my face

on the faces and smiles

of my people

 

I am a macehual

poet, a follower

of butterflies

 

with no other ceiling

than the open sky

full of stars

 

my sole flag is

a white cloud in the sky,

a dove of peace

 

the whole world

-already borderless- is

my home and backyard

 

Macehual: A Nahuatl (Aztec) term for the common folk, the bulk of the people, whose labor continues the vital core of society.

 

© Francisco X. Alarcón                                 

May 1, 2015

 

FOWK POET
 
 
 
Am a fowk makar,
a follaer 
o butteries
 
a fowk singer
wi nae coort or quarter,
a traiker on fuit
 
traikin peths alane,
ayont
weill-traikit weys
 
ma vice's a flooer,
a wull sang lowse
lik the deow
 
Aprile's muin's
ma mither sainin me
frae the lift
 
the gurly watter
blowster steert
is ma ain brither
 
am a makar,
wrochtin verses
fir life an weet
 
wi nae ither tempel
than yon muntain peen
unner the sin
 
a fin ma neb
in aw the smiles
o ma ain fowk
 
am a fowk makar,
follaer
o butteries
 
wi nae ither ruif
nor the apen lift
fou o sterns
 
ma yin flag's
a fite clud i the lift,
a doo o Pace
 
the hail warl
- a'ready mairchless  -
is ma hame, ma back coort.
 
Scots translation by John McDonald
 

Note:

"Dear friends, I had a great May 1 reading in Los Angeles Harbor College attended by 250 students, faculty and community members. I was so inspired that I wrote this poem."

Francisco

 

      

^ Top

« POETAS PUENTES / Bridge poets | Poetry of Resistance: Voices for Social Justice »