Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Long live life


 

 

VIVA LA VIDA!                                                         LONG LIVE LIFE!

 

por Francisco X. Alarcón                                           by Francisco X. Alarcón

 

in xochitl in cuicatl                                                    in xochitl in cuicatl

in ixtli in yollotl                                                          in ixtli in yollotl

¡in tonatiuh in tlanextia!                                           ¡in tonatiuh in tlan extia!

 

que la flor, el canto                                                   may the flower, the song

la faz reflejen el corazón                                          the face reflecting the heart

¡brillen siempre como Sol!                                       shine forever as Sun!          

 

abajo las cercas                                                         down with walls

que nos separan                                                       separating us

y nos agobian                                                                        and oppressing us

 

abajo las cercas                                                         down with fences

que arruinan paisajes                                               ruining landscapes

y horizontes                                                               and horizons

 

abajo los portones                                                    down with gates

que permanecen                                                       that remain locked up

cerrados bajo llave                                                   under key

 

basta de cerrojos                                                      no more padlocks

aldabas, candados                                                     deadbolts, latches

postigos, cadenas                                                      bars or chains

 

basta de dogmas                                                       enough of dogmas

tabúes, prejuicios                                                      taboos, prejudices

y suposiciones                                                           or presumptions

 

basta de verdades                                                     no more half-

a medias, mentiras                                                    truths, white lies

y falsedades                                                               or falsehoods

 

viva el aire libre                                                        hooray free fresh

fresco sin medidor                                                    mountain and sea air

del monte, del mar                                                    without a meter

 

vivan los pajáros                                                       way to go birds

y las mariposas                                                         and borderless

sin fronteras                                                              butterflies

 

vivan los delfines                                                      bravo dolphins

que alto retozan                                                        tossing themselves high

llenos de alegría                                                        in the air out of joy

 

¡abajo la muerte!                                                       down with death!     

¡viva la vida                                                                long live life

que a todo da vida!                                                   giving out life to all!

 

in xochitl in cuicatl                                                    in xochitl in cuicatl

in ixtli in yollotl                                                          in ixtli in yollotl

in tonatiuh in tlanextia!                                            in tonatiuh in tlanextia!

 

que la flor, el canto                                                   may the flower, the song

la faz reflejen el corazón                                          the face reflecting the heart

¡brillen siempre como Sol!                                       shine forever as Sun!

 

 

                                    

                            Francisco X. Alarcon with his niece Itzel Alarcon

The poem was written by Francisco but with the help of Itzel Alarcón, the beloved niece of Francisco X. Alarcón.

 

LONG LIVE LIFE!                                                     Es lebe das Leben

 

por Francisco X. Alarcón                                         by Francisco X. Alarcón

 

in xochitl in cuicatl                                                    in xochitl in cuicatl

in ixtli in yollotl                                                         in ixtli in yollotl

¡in tonatiuh in tlanextia!                                            in tonatiuh in tlan extia!

 

que la flor, el canto                                                   möge die Blume, das Lied

la faz reflejen el corazón                                          das Gesicht reflektierend das Herz

¡brillen siempre como Sol!                                       für immer scheinen wie die Sonne!          

 

abajo las cercas                                                       runter mit den Mauern

que nos separan                                                      die uns trennen

y nos agobian                                                         und uns unterdrücken

 

abajo las cercas                                                      weg mit Zäunen

que arruinan paisajes                                      die die Landschaften verschandeln

y horizontes                                                           und die Horizonte

 

abajo los portones                                                     weg mit den Toren

que permanecen                                                       die verschlossen bleiben

cerrados bajo llave                                                    unter Schlüsselgewalt

 

basta de cerrojos                                                       nie mehr Schlösser

aldabas, candados                                                     Türknöpfe, Riegel

postigos, cadenas                                                      Stangen oder Ketten

 

basta de dogmas                                                       Genug mit den Dogmen

tabúes, prejuicios                                                      Tabus, Vorurteilen

y suposiciones                                                           oder Anmaßungen

 

basta de verdades                                                     keine weiteren Halb-

a medias, mentiras                                                    Wahrheiten, weisse Lügen

y falsedades                                                              oder Verfälschungen

 

viva el aire libre                                                        hurrah die freie frische

fresco sin medidor                                                     Berg und Meeres Luft

del monte, del mar                                                    ohne Meßgerät

 

vivan los pajáros                                                       wie die Vögel fliegen

y las mariposas                                                         und Grenzen-lose sein

sin fronteras                                                              wie die Schmetterlinge

 

vivan los delfines                                                      bravo Delphine

que alto retozan                                                        ihr springt hoch

llenos de alegría                                                        in die Luft aus Freude

 

¡abajo la muerte!                                                       Nieder mit dem Tod!     

¡viva la vida                                                                es lebe das Leben

que a todo da vida!                                                   für jeden!

 

in xochitl in cuicatl                                                    in xochitl in cuicatl

in ixtli in yollotl                                                          in ixtli in yollotl

in tonatiuh in tlanextia!                                            in tonatiuh in tlanextia!

 

que la flor, el canto                                                   möge die Blume, das Lied

la faz reflejen el corazón                                 das Gesicht reflektierend das Herz

¡brillen siempre como Sol!                               für immer scheinen wie die Sonne!

                                                            

                                                            Übersetzung ins Deutsche Hatto Fischer

 

Francisco X. Alarcón ¡VIVA LA VIDA! / LONG LIVE LIFE!

Translated into Greek by Yiorgos Chouliaras

[Written with the help of his beloved niece, Itzel Alarcón, Francisco had said this might be his last poem. Handed out at Cafe La Boheme, it was copied for friends who could not be present by Jack&Adelle Foley <jandafoley@sbcglobal.net>.]

ΖΗΤΩ Η ΖΩΗ!

Το τελευταίο ίσως ποίημα του FranciscoX. Alarcón

(που έγραψε με τη βοήθεια της αγαπημένης ανιψιάς του Itzel Alarcón και μοιράστηκε στο Café La Boheme, ενώ ηλεκτρονικά από τους Jack & Adelle Foley)

Απόδοση: Γιώργος Χουλιάρας

 

 

Φρανσίσκο Αλαρκόν

ΖΗΤΩ Η ΖΩΗ!

 

in xochitl in cuicatl                                                   

in ixtli in yollotl                                                        

¡intonatiuhintlanextia!                                          

 

το άνθος, το τραγούδι

το πρόσωπο που αντανακλά την καρδιά

ας λάμπουν για πάντα ως Ήλιος!

 

ας γκρεμιστούν τα τείχη

που μας χωρίζουν

και μας καταπιέζουν

 

ας γκρεμιστούν οι φράχτες

που καταστρέφουν τοπία

και τον ορίζοντα 

 

ας γκρεμιστούν οι πύλες

που μένουν κλειδωμένες

με κλειδιά 

 

φτάνει πια τα λουκέτα

οι σύρτες, τα μάνταλα

οι μπάρες ή οι αλυσίδες

 

φτάνει πια τα δόγματα

τα ταμπού, οι προκαταλήψεις

ή οι προϋποθέσεις

 

φτάνει πια οι μισές

αλήθειες, οι ανακρίβειες

τα ψέματα

 

 

ζήτω ο ελεύθερος αέρας

ο καθαρός, ο απεριόριστος

του βουνού, της θάλασσας

 

ζωή σε σας πουλιά

και πεταλούδες

χωρίς σύνορα

 

ζωή σε σας δελφίνια

που πετάγεστε ψηλά

από χαρά στον αέρα

 

κάτω ο θάνατος!

ζήτω η ζωή

που σε όλους δίνει ζωή

  

in xochitl in cuicatl                         

in ixtli in yollotl

in tonatiuh in tlanextia!

 

το άνθος, το τραγούδι

το πρόσωπο που αντανακλά την καρδιά

ας λάμπουν για πάντα ως Ήλιος!

 _______________________________________________________________

The Cafe La Boheme event was held in San Francisco, Sunday, 10th of January. Before the reading started inside, Aztec dancers performed in front of the cafe.

                                      

 

                                                                        

 

"It was very moving to hear Francisco speak his poem, "Viva la Vida": "Viva la Vida" was the theme of the reading--repeated often by Francisco.

                                   

                                    Francisco X. Alarcon

He was in a wheelchair and appeared a little weak and perhaps in pain (at times he seemed to be grimacing) but his voice was strong. He was able to stay for a fair amount of time but had to leave before the reading ended. He explained that he couldn't begin chemotherapy until he stopped bleeding--and he had not yet stopped bleeding. He grew tired, saying he had to return home to receive some blood. Nonetheless, "Viva la Vida." Intelligent as always, positive as always, poetic as always--even at this most difficult time." - Jack Foley

 

                                      

 

At that event Jack Foley and his wife Adelle read Gabriel's poem for Francisco X. Alarcon and then Jack Foley his poem/incantation (singly written by him, but jointly read).

 

GABRIEL ROSENSTOCK

wrote this poem for Francisco when he came to Ireland on Gabriel's invitation and Franciso honouring all of them most beautifully with his presence.

 

Protective wing

                        for Francisco X. Alarcón

 

We burned sage last night

drank tequila

 

a sea-eagle swooped

on the soul’s ocean

carried off in its talons

the salmon of knowledge

 

and the firmament

this morning

 

is one huge wing

 

                                     Gabriel Rosenstock

Gabriel Rosenstock thinks one poem is most appropriate upon hearing of the death of Francisco X. Alarcon.

But the silence in the mind

 R. S. Thomas
(1913 - 2000)

But the silence in the mind
is when we live best, within
listening distance of the silence
we call God. This is the deep
calling to deep of the psalm-
writer, the bottomless ocean.
We launch the armada of
our thoughts on, never arriving.

It is a presence, then,
whose margins are our margins;
that calls us out over our
own fathoms. What to do
but draw a little nearer to
such ubiquity by remaining still?

   

 

 

  Ach sa chiúnas sin san aigne

is fearr i bhfad sinn, i bhfoisceacht

go mbeannaí Dia dhuit den chiúnas sin

ar a dtugaimid Dia. Is é seo an duibheagán

ag glaoch ar an duibheagán mar do chan Dáiví,

an t-aigéan gan ghrinneall ar a seoltar

loingeas ár gcuid smaointe, gan dul i dtír.

 

Is láithreacht é mar sin

arb iad a chuid imeall ár n-imill féin;

a ghlaonn amach orainn os cionn

ár bhfeánna. Cad atá le déanamh

ach druidim níos cóngaraí

don uileláithreacht sin trí bheith ciúin

 

 http://www.ckuik.com/r_s_thomas

 

 

 ________________________________

JACK FOLEY

AN INCANTATION FOR FRANCISCO X. ALARCÓN

by “the divine” I mean

            by “the divine” I mean

the longed-for

            the longed-for

utterly impossible

            utterly impossible

ego-shattering

            ego-shattering

irreality

            irreality

 

Francisco,

            Francisco

dear man,

            dear man,

named for the great saint Francesco

            named for the great saint Francesco

lover of Lady Poverty

            lover of Lady Poverty

you, lover of Lady Poetry

            you, lover of Lady Poetry

he, tamer of Brother Wolf

            he, tamer of Brother Wolf

you, tamer of Brother Cancer

            you, tamer of Brother Cancer

he, singer of the Canticle to the Sun

            he, singer of the Canticle to the Sun

Altissimu, onnipotente bon Signore

            Altissimu, onnipotente bon Signore

you: la luz da más luz

            you: la luz da más luz

I think of you

            I think of you

greeting the four directions

            greeting the four directions

Tahui

            Tahui

“Which way is North?”

            “Which way is North?”

Which way is Love

            Which way is Love

Your breath stays with me:

            Your breath stays with me:

poetry is the only cure

            poetry is the only cure

for the disease of life

            for the disease of life

poetry is the light

            poetry is the light

that is never lost

            that is never lost

poetry is the soul’s

            poetry is the soul’s

chemotherapy.

            chemotherapy.

 

my love to you, my friend

            my love to you, my friend

may poetry heal you

            may poetry heal you

in tonatiuh in tlanextia  *

            light & love

 

by “the divine” I mean

            by “the divine” I mean

the longed-for

            the longed-for

utterly impossible

            utterly impossible

ego-shattering

            ego-shattering

irreality

 

            irreality

 

                        Jack & Adelle Foley    

 

****************************************************************

On 12th of January 2016, Jack/Adelle Foley wrote to Gabriel:

"Francisco said this may be his last poem. I copied it out for people who couldn't be present."

Gabriel Rosenstock replied:

"If it is, indeed, to be his last poem, Jack, he's going out in a burst of sunshine that will carry him to the heart of the eternal radiance that is in us all."

Hatto Fischer added:

"If anything is admirable in our current life, then when a poet expresses love for life, despite being himself so near to death due to cancer. Likewise Davie Bowie left a master piece of music behind when he bade farewell to his wife whom he loved ever since he set eyes on her.

Most telling in these difficult times is when the language of life does prevail, and not the embrace of death. We have that deadily message once again today. A suicide bomber blew himself up in Istanbul and took with him ten innocent lives whom he never knew. As was the case just recently in Paris on Nov. 13th, and by now in so many other places, it seems those who are really cowards wish to send a deliberate message written solely with the dark ink of death. They should take note of what the poem of Francisco entails, for real courage is to live and not to resign (Albert Camus)."

---------------------------------------------

              

               The two Franciscos

Francisco X. Alarcon by Francisco Aragon

"Why am I invoking Ireland? Because one of Alarcón’s most memorable experiences as a poet was a reading tour he gave in Ireland in the early 90s to read from the Irish-language edition of Body in Flames. The poet/translator Gabriel Rosenstock came upon our Chronicle Books volume and was inspired to produce a tri-lingual version of it, relying on my English versions to render Alarcón’s signature slender poems into Irish. Jack and Adelle Foley, last Sunday at La Boheme, movingly read Rosenstock’s brief tribute to Alarcón, sent from Ireland. I’ve had the pleasure of breaking bread with Rosenstock, in Dublin, a number of times—with Francisco X. Alarcón, as always, serving, in absencia, as our puente, our bridge."

Francisco Aragon

__________________________________________________________________

15.1.2016

Esthela Alarcon

· Long Beach · 

My brother the poet Francisco X. Alarcon passed away this morning surrounded by love, family, friendship, poetry, song and the spirits of our ancestors. 
Fly freely my love! May the angels inspire more poetry and the children on earth serve as your transcriber. 

 

Tierra
Poemas y mariposas
con alas sobrevuelan
cualquier frontera

 

Earth
Poems and butterflies
have wings to fly over
border and divide

 

Francisco X Alarcon

 

__________________________________________________________________

Responses to the news of the death of Francisco X. Alarcon

16.1.2016

Ohh sorry to hear this news, hope he is in a place in his new life! Bests

Paul M Blackman.

http://www.jukstapoz.com
https://www.facebook.com/JukstapozCo
 
 
-----------------------------
 
 
Sad news indeed!
Let us celebrate life in 2016!
All the best,
Philip

--
Philip Meersman
Mobile: +32476576287
Skype: Spooninmybrain
http://threeroomspress.com/authors/Philip-Meersman/
 
 
------------------------------
 
 
Let us remember him
 
Yiorgos Chouliaras 
Poet, Athens
 
 
------------------------------
 
Very sad to hear about Francisco's demise. He was one among us, with the same ideals that bring all of us together. Let his soul continue to inspire the living through his words!
Warmly Satchi
 
 
 Poet in India
-------------------------------
 
 
Dear all,

I will read Francisco X. Alarcon' s poems with my students at The
Sinopoulos Coundation!

Best to you all and especially to my dear friend Hatto,

Liana Sakelliou
Poetess, Prof. at Athens University
www.aformes.enl.uoa.gr
 
 
 Berlin
 
His poems and his creative soul will live for ever in the hearts and the memories  of his friends and his readers.
Peace to his soul.
 
Najet Adouani
 
Poetess from Tunesia
 
 --------------------------------------
17.1.2016
 
 
Dear Hatto,
 
Francisco was about to take part in kritya 2012 in Trivandrum, but he had to postpone his visit due to some visa problem, after that we had a chat, and he promised to come again to kritya,
 
God knows, how he will fulfil his promise
 
I pray for his soul
 
regards
 
 
Rati Saxena

http://www.ratisaxena.com

www.kritya.in

http://www.krityapoetryfestival.com
 
 
-------------------------------------------------------------------
 

In memory of Francisco X. Alarcon

Asound

we weather all kinds of storms

but once midnight strikes

we leave

silently by the backdoor of life

and leave behind

a sign of how we lived

whether now

backward or forward

does not matter

since all it takes

is for a poem

about days, weeks, months, years

to become a leave

floating down

when autumn comes.

 

Hatto Fischer

 

--------------------------------------------------

Dear friends,

I did not have the pleasure to know Francisco Alarcón personally, but I read this morning the poetry selection Flowers and Songs Gabriel Rosenstock sent. The deepest, the most poetic homage one could create for a deceased poet. Excellent poetry. I could not stop reading till I had read the last verse.

Excellent English translation as well.

May I join with this short poem the tribute  to Francisco Alarcón, a colorful butterfy without borders, neither from this nor from the other world. His verses will remain.

Germain Droogenbroodt
 
 Giacomo Manzù

 

THERE IS a time
when the soul descends
into the depths
of being

there to rest
in the never ending destiny
of eternity.

 

***
                             HAY UN TIEMPO en que el alma desciende
                                              a lo más profundo
                                                       del ser

                                            para descansar en él
                                      de su nunca acabado destino
                                                 de eternidad.

                                         Germain Droogenbroodt

                         from: Amanece el cantor – The Singer awakes

 

-------------------------------------------------

Athens
 
may he rest in peace...in addition to being an extraordinary writer/poet, he was a wonderful human being. 
 
I studied in Fresno State, I did my undergraduate work there. One of my professors was Juan Luis Felipe Herrera, who in 2012 was named California's poet laureate, and the U.S. poet Laureate in 2015. Thanks to him, I had the privilege of meeting Francisco X. Alarcon as well.
 
Fresno is largely an agricultural area in California's central valley...where many immigrant farming families reside, mostly Mexican, Indian, Hmong, Chinese...but Fresno also has a wide Armenian and Greek community, in addition to people who are descendants of various European countries. A modest city in California...but extremely diverse...
 
 
I leave you with this...

 

Blanka Amezkua

Mexican artist

----------------------------------------------------

18.1.2016

Dear Hatto,
 
Not having known Fransisco does not reduce the sorrow since we read many of his poems and now the poet is missing. He inspired many and was devoted to poetry and humanity and was a model for freedom struggle. This freedom was man's right to beauty and defeat of oppression. 
 
We all have lost something from our blood with his passing away.
 
Let  us say that we loved him and in his memory, we shall continue to love each other and all.
 
Dileep
 
------------------------------------------------------------------
 
19.1.2016
 
dear Hatto
 
grateful for  Francisco Alarcon and  his poem Tierrra, descanse en paz
 
and thanks for your feelings without borders
 
love from Spain
 
Ana Magraner

^ Top

« Poetry of Resistance: Voices for Social Justice | Francisco X. Alarcon by Francisco Aragon »