Ποιειν Και Πραττειν - create and do

France

                                 

                                  Wax figure: Liberty leading the people - Delacroix

                                  Photo by Eleftheria Lialios

 

^ Top

« Humanistische Werte in der Einwanderungsgesellschaft | Paris »